METROPOLIS
METROPOLIS

Polaroid and ink
5"x5"
2005

AMORE
AMORE

Polaroid and ink
5"x5"
2005

CAJOLE
CAJOLE

Polaroid and ink
5"x5"
2005

GLOWER
GLOWER

Polaroid and ink
5"x5"
2005

JADE
JADE

Polaroid and ink
5"x5"
2005

SMUG
SMUG

Polaroid and ink
5"x5"
2005

LIBERATE
LIBERATE

Polaroid and ink
5"x5"
2005

SULK
SULK

Polaroid and ink
5"x5"
2005

METROPOLIS
AMORE
CAJOLE
GLOWER
JADE
SMUG
LIBERATE
SULK
METROPOLIS

Polaroid and ink
5"x5"
2005

AMORE

Polaroid and ink
5"x5"
2005

CAJOLE

Polaroid and ink
5"x5"
2005

GLOWER

Polaroid and ink
5"x5"
2005

JADE

Polaroid and ink
5"x5"
2005

SMUG

Polaroid and ink
5"x5"
2005

LIBERATE

Polaroid and ink
5"x5"
2005

SULK

Polaroid and ink
5"x5"
2005

show thumbnails